نشست و هم اندیشی سالانه اساتید الهام در خانه کارمان برگزار شد