جمشید شیبانی، آغازگر موسیقی و ترانه های نوین ایرانی