تقسیم بندی پیکاپ ها به انواع پیکاپ های اکتیو و پسیو