موسیقی چیست؟

ارسطو

ارسطو

موسیقی حکمتی است که نفوس بشر از اظهار آن در قالب الفاظ عاجز است بنابراین آن را در قالب اصوات ظاهر می سازد.
بتهوون

بتهوون

آنجا که سخن از گفتن باز می‌ماند موسیقی آغاز می شود.
فارابی

فارابی

موسیقی علم شناسایی الحان است و شامل دو علم است؛ علم موسیقی عملی و علم موسیقی نظری
افلاطون

افلاطون

موسیقی روح انسان را مناسب و هماهنگ می کند و استعداد پذیرش عدالت را در وی بر می انگیزد.