ویولا

این ساز از نظر ساختمان و طرز قرار گرفتن شباهت زیادی به ویولن دارد، با این تفاوت که اندزه‌اش بزرگتر و صدایش بم‌تر از ویولن است. وسعت صدای ویولا کمتر از ویولن می‌باشد ولی مسافت بین پرده‌های آن از ویولن بیشتر است. فواصل سیم‌ها در این ساز نیز همانند ویولن، پنجم می‌باشد و در قطعه‌ای که برای ویولا می‌نویسند از کلید آلتو استفاده می‌کنند. نقش تکنوازی این ساز کمی کمتر از ویولن می‌باشد ولی یکی از سازهای مهم ارکستر‌های بزرگ و کوچک به حساب میآید. ویولا یکی از اعضای مهم ارکستر است و با وجود اینکه صدای آن در اکستر خیلی قابل تشخیص نیست، وظیفه بسیار مهمی در ارکستر دارد و مثل یک پل بین ویولن‌ها و ویولنسل‌ها عمل می کند. نواختن ویولا کم و بیش شبیه به ویولن است.

منبع: موسیقی ضربدر ۵، اثر جواد میرزا مصطفی