ارسطو

موسیقی حکمتی است که نفوس بشر از اظهار آن در قالب الفاظ عاجز است بنابراین آن را در قالب اصوات ظاهر می سازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.